PREUZIMANJE UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA U NOVOJ
PEDAGOŠKOJ GODINI ZA NOVOUPISANU DJECU BITI ĆE 01.09.2021. GODINE U 10h.
POTPISANI UGOVORI MORAJU SE DOSTAVITI U VRTIĆ ZAKLJUČNO S 03.09.2021. GODINE.